Halvårsrapport

Resultatet efter skat for 1. halvår 2022 er et underskud på tkr. 1.969 mod et overskud på tkr. 2.725 i 1. halvår 2021.

Resultatet er positivt påvirket af en markant vækst i basisindtjeningen på tkr. 2.000 svarende til en vækst på 39 %. Basisindtjeningen udgør i 1. halvår 2022 tkr. 7.115.

Modsat er resultatet mærkbart påvirket af negative kursreguleringer på tkr. 9.881. Kursreguleringen kan alene henføres til den historiske rentestigning i 1. halvår 2022, som har påvirket sparekassens beholdning af obligationer. Traditionelt har mindre sparekasser et stort indlånsoverskud, hvoraf en betydelig del er placeret i obligationer. Dette er også tilfældet for Frøslev-Mollerup Sparekasse.

Den stigende rente har på kort sigt negativ indflydelse på afkastet på obligationsbeholdningen grundet kursfald. På længere sigt kan vi se frem til bedre afkast på obligationsbeholdningen grundet det højere renteniveau. En normalisering af renteniveauet i samfundet vil, alt andet lige, være gunstig for sparekassens drift.

Direktør Frank Bertelsen udtaler ”Det vi har set i 1. halvår 2022, kan jeg ikke mindes tidligere at have oplevet. At vores primære indtjening på et halvt år næsten kan absorbere denne 100-årshændelse, viser med al tydelighed at motoren i sparekassen er trimmet til at modstå de bump der er på vejen” ”kombineret med en meget høj kapitalprocent giver det ro i maven”

I ledelsesberetningen i årsrapporten for 2021 blev det oplyst at vi i 2022 forventede et ordinært resultat før kursreguleringer, nedskrivninger og afskrivninger (primær drift) i størrelsesordenen 8,0 – 9,0 mio. kr. samt et års resultat i intervallet 4-8 mio. kr.

Den primære indtjening 1. halvår 2022 kan opgøres til 7,1 mio. kr.

Vi opjusterer forventningerne til den primære drift til niveauet 9,0 - 10,0 mio. kr.

Vi nedjusterer samtidig årets resultat til at være i niveauet 2,0 – 5,0 mio. kr.

Arbejdsløsheden er meget lav blandt arbejdstagerne, hvilket gør at vore private kunder oplever stabile indkomstforhold.

Vore erhvervskunder oplever stor ordreindgang. Udfordringen for nuværende synes ikke at være mangel på arbejde, men mere om man kan skaffe den fornødne arbejdskraft.

Sparekassen har ved udgangen af 2021 i alt reserveret tkr. 3.000, til imødegåelse af tab forårsaget af Coronaen, som et ledelsesmæssigt skøn.  Sparekassen har på nuværende tidspunkt ikke konstateret væsentlige forringelser af kundernes betalingsevne som følge af Corona krisen. Grunden hertil skal findes i at sparekassen ikke er nævneværdig eksponeret mod udsatte brancher, såsom hoteller, restauranter samt virksomheder indenfor oplevelsesøkonomien.

Det ledelsesmæssige skøn blev ultimo 2021 henført til usikkerheden som følge af Coronaen.

Det ledelsesmæssige skøn fastholdes, men henføres nu til usikkerheden omkring den makroøkonomiske udvikling, herunder stigende renter, energipriser m.v. samt til svineproducenternes indtjeningsmæssige udfordringer

Sparekassens udlån er svagt stigende i.f.t. ultimo 2021. Vi har i 1. halvår af 2022 oplevet stor aktivitet på alle forretningsområder, i særdeleshed på boligområdet hvor vore kunder har foretaget mange låneomlægninger. I.f.m. låneomlægninger har mange kunder valgt at hjemtage friværdi som anvendes til nedbringelse af gæld til sparekassen. Dette påvirker sparekassens samlede udlån, men vi glæder os over at vore kunder opnår billigere finansiering.

De største usikkerheder til resultatet i 2. halvår relaterer sig til nedskrivninger på udlån samt kursudviklingen på aktier og obligationer.

Læs hele halvårsrapporten her.


Ansatte

Kontakt

Cookies