Årsrapport 2020

19. marts 2021

Resultat på 4,3 mio. kr. Tilfredsstillende primær indtjening der overgår det budgetterede. Kapitalprocenten er opgjort til 26,3% mod 24,9% samme tidspunkt sidste år. En milepæl er nået: Balancen runder for første gang 1 mia. kr. Samlet forretningsomfang (indlån + udlån + garantier) rekordstore 1,36 mia. kr. Hovedtal: Resultat før skat 4,3 mio. kr. Udlån 381 mio. kr. Indlån 861 mio. kr. Kapitalprocent 26,3%.

Vi vil starte med at gentage os selv fra halvårsrapporten, idet udviklingen er fortsat i 2. halvår 2020.

”Sparekassen oplever stadig stor tilgang af nye lokale kunder, som ønsker at benytte, og støtte op om, øens eneste lokale pengeinstitut. Dette medfører at den samlede markedsandel er stigende i sparekassens primære geografiske område. Vi oplever samtidig at flere og flere af vore kunder ønsker at bakke op om sparekassen ved tegning af garantkapital. Vi glæder os meget over denne udvikling.”

2020 var endnu et år med stor kundetilgang og et højt aktivitetsniveau. Sparekassen har i 2020 haft en nettotilgang på 445 nye kunder. Det højeste antal nogensinde. Vi tillader os at tro at tilgangen kan henføres til vort lokalkendskab, vores tilgængelighed i lokalområdet og at vore dygtige kolleger forsøger at yde alle kunder en god service. 2020 var også året hvor vi tog vores nye tilbygning i brug, til stor glæde for både kunder og medarbejdere. Vi kan nu tilbyde top moderne mødefaciliteter der rummer muligheder for afholdelse af såvel fysiske om virtuelle møder.

Sparekassens primære indtjening kan i 2020 opgøres til ca. 9.500 tkr.

De udmeldte og budgetterede forventninger til den primære indtjening (indtjening før afskrivninger, nedskrivninger og kursreguleringer) for 2020 var i spændet 7.000 tkr. til 9.000 tkr.

Indtjeningen overgår derfor det øvre spænd i forventningerne med ca. 500 tkr. hvilket er meget tilfredsstillende. Dette resultat på trods af at vi samtidig, som forventet, må konstatere at forrentningen af vores overskudslikviditet ca. 580 mio. kr. lader meget tilbage at ønske.

Netto rente- og gebyrindtægter udviser en stigning på ca. 2,0 %. Toplinjen udvikler sig således positivt.

Man bør i den forbindelse erindre at indtægterne i 2019 var positivt påvirket af en ekstraordinær stor konverteringsaktivitet på realkreditområdet.

Covid-19.

Resultatet i 2020 er negativt påvirket af hensættelser til eventuelle Covid-19 tab på 3,0 mio. kr. Derudover har sparekassen valgt at reservere yderligere 1,3 mio. kr. i solvensbehovet, således at den samlede reservation til Covid-19 udgør 4,3 mio. kr. Det bemærkes at sparekassen indtil videre ikke har oplevet større tab som følge af Covid-19.

Som også beskrevet i ledelsesberetningen i årsrapport 2019, ville sparekassen i 2020 foretage en ekstraordinær nedskrivning vedr. om- og tilbygningen af Vestergade 7.

Resultatet er påvirket negativt med 2,0 mio. kr. herved.

Samlet set er årets resultat således påvirket negativt med kr. 5,0 mio. kr.

 I lyset af ovenstående, glæder vi os over et tilfredsstillende resultat i 2020. Resultatet før skat og udlodning er på 4.278 tkr.

Det skal gentages at Covid-19 ikke for nuværende har haft den store indvirkning på sparekassens kunder. Effekten af statens hjælpepakker har delvist udlignet de negative effekter. Det kan dog ikke udelukkes at enkelte af sparekassens kunder vil blive påvirket i 2021.

Sparekassens bestyrelse har i Q4 gennemgået eksponeringer > 2 % af kapitalgrundlaget m.h.p. at lokalisere eksponeringer, der kunne forudses at blive udfordret af Covid-19. Denne gennemgang har ikke afsløret pressede eksponeringer.

Sparekassens eksponering mod eksport orienterede virksomheder, og brancher der generelt gennemgår en afmatning som følge af krisen, er forholdsvis lav. Dog er detailhandlen påvirket af nedlukningen, men samtidig har hjælpepakkerne vist deres værdi.

Sparekassens private kunder synes ikke for nuværende at være ramt af afskedigelser.

På trods af kundetilgangen er sparekassens udlån ikke stigende i.f.t. ultimo 2019. Dette forhold kan især tilskrives regeringens hjælpepakker som vore erhvervskunder benytter sig af.

Vi har investeret meget i vores IT-systemer i løbet af 2020. Denne investering skal ses som en investering i fremtiden, hvor grundig kunderådgivning og hurtig og automatiseret sagsbehandling forventes at komme yderligere i fokus. Til at understøtte denne udvikling, er det nødvendigt med de bedste IT-mæssige hjælpeværktøjer. Indsatsen mod hvidvask, KYC m.v. fylder stadig mere og mere, ligesom de indberetningsforpligtelser vi har til Finanstilsynet m.v. til stadighed bliver mere og mere omfattende. Det er derfor også på denne front vigtigt at vores IT-systemer leverer de oplysninger vi skal bruge, uden at disse kræver alt for megen efterbehandling.

Det generelt lave renteniveau påvirker sparekassens indtjening på det store indlånsoverskud i negativ retning. Fondsbeholdningen udviser ultimo 2020 et kurstab på tkr. 1.581.

Vi glæder os derfor over den fortsatte solide primære indtjening - i særdeleshed i disse tider, hvor fondsbeholdningen ikke synes at bidrage til sparekassens samlede indtjening.

Det er sparekassens holdning at vi skal være tilgængelige, have åbne kasser, kunne tilbyde rådgivning på højt niveau tillige med hurtig sagsbehandling. Disse parametre koster lidt på indtjeningen, men vi mener at netop disse faktorer er det, vi skal tilbyde som lokalt pengeinstitut.

Læs hele årsrapporten her


Ansatte

Kontakt

Cookies