Årsrapport 2021.

18. marts 2022

Resultat på 7,4 mio. kr. Meget tilfredsstillende primær indtjening på 10,4 mio. kr.

Garanterne kan imødese 3,75 % i rente på garantkapitalen, hvilket gør at der udloddes 2,7 mio. kr. til garanterne

Antallet af garanter har rundet 1.500

Vi glæder os til, efter 2 års Corona-pause, at kunne afholde garantmøde d. 24. marts.

 

Vi vil starte med at gentage os selv fra halvårsrapporten, idet udviklingen er fortsat i 2. halvår 2021.

”Sparekassen oplever stadig stor tilgang af nye lokale kunder, som ønsker at benytte, og støtte op om, øens eneste lokale pengeinstitut. Dette medfører at den samlede markedsandel er stigende i sparekassens primære geografiske område. Vi oplever samtidig at flere og flere af vore kunder ønsker at bakke op om sparekassen ved tegning af garantkapital. Vi glæder os meget over denne udvikling.”

2021 var endnu et år med stor kundetilgang og et højt aktivitetsniveau. Sparekassen har i 2021 haft en nettotilgang på 438 nye kunder. Tilgangen tangerer sidste års rekord. Vi tillader os at tro at tilgangen kan henføres til vort lokalkendskab, vores tilgængelighed i lokalområdet og at vore dygtige kolleger forsøger at yde alle kunder en god service.

Sparekassens primære indtjening kan i 2021 opgøres til ca. 10.400 tkr.

De udmeldte og budgetterede forventninger til den primære indtjening (indtjening før afskrivninger, nedskrivninger og kursreguleringer) for 2021 var i spændet 8.000 tkr. til 9.000 tkr.

Indtjeningen overgår derfor det øvre spænd i forventningerne med ca. 1.400 tkr. hvilket er meget tilfredsstillende. Dette resultat på trods af at vi samtidig, som forventet, må konstatere at forrentningen af vores overskudslikviditet ca. 670 mio. kr.  lader meget tilbage at ønske.

Netto rente- og gebyrindtægter udviser en stigning på ca. 10,4 %. Toplinjen udvikler sig således positivt, og kan henføres til stor aktivitet med heraf følgende stigende gebyrindtægter, indfasning af negative renter og ikke mindst den store kundetilgang.

Covid-19.

Sparekassen foretog i 2020, via et ledelsesmæssigt skøn, hensættelse til eventuelle Covid-19 relaterede tab på 3 mio. kr. Det ledelsesmæssige skøn er til dækning af øget risiko som følge af bl.a. Covid-19 og afledte effekter på samfundsøkonomien og er opgjort med udgangspunkt i skøn over forøgede tabsprocenter på udsatte brancher.

Sparekassen har valgt at opretholde den allerede foretagne hensættelse på 3 mio. kr., men det bemærkes, at sparekassen endnu ikke har kunnet konstatere tab som følge af Covid-19, ligesom det bemærkes, at der heller ikke umiddelbart ses tegn herpå.

Vi har igen i 2021 investeret meget i vores IT-systemer. Denne investering skal ses som en investering i fremtiden, hvor grundig kunderådgivning og hurtig og automatiseret sagsbehandling forventes at komme yderligere i fokus. Til at understøtte denne udvikling, er det nødvendigt med de bedste IT-mæssige hjælpeværktøjer. Indsatsen mod hvidvask, KYC m.v. fylder stadig mere og mere, ligesom de indberetningsforpligtelser vi har til Finanstilsynet m.v. til stadighed bliver mere og mere omfattende. Det er derfor også på denne front vigtigt at vores IT-systemer leverer de oplysninger vi skal bruge, uden at disse kræver alt for megen efterbehandling.

Ekstraordinære forhold.

Finanstilsynet har i februar 2022 gennemført et ordinært tilsynsbesøg i sparekassen. Seneste besøg var i 2017.

Finanstilsynet har gennemgået sparekassens væsentligste risikoområder.

Gennemgangen har medført at sparekassens domicilejendomme skal nedskrives med ca. tkr. 2.650.

Gennemgangen af sparekassens udlån har medført ekstra nedskrivninger på ca. tkr. 275 hvilket må betegnes som en nuanceforskel efter gennemgang ca. 200 mio. kr. af sparekassen udlån.

Ovenstående er indregnet i årsrapporten for 2021.

Vi glæder os derfor ekstra meget over sparekassens resultat i 2021, som er ekstraordinært påvirket af bygningsafskrivningen.

Afslutningsvis kan det nævnes, at det fortsat er sparekassens holdning at vi skal være tilgængelige, have åbne kasser, kunne tilbyde rådgivning på højt niveau tillige med hurtig sagsbehandling. Disse parametre koster lidt på indtjeningen, men vi mener at netop disse faktorer er det, vi skal tilbyde som lokalt pengeinstitut.

Læs hele årsrapporten her.


Ansatte

Kontakt

Cookies