Garantkapital

Få op til 3,75 % i rente

Garantkapital er risikovillig kapital, som indgår i Frøslev-Mollerup Sparekasses ansvarlige kapital, hvorfor den forhøjede rente. Garantkapital er risikomærket som et gult produkt. Garantkapital er ikke dækket af Garantiformuen.

Kontovilkår:

  • Garantkapital er risikovillig, hvorfor der er nogle specielle vilkår for kontoen, se nedenstående:
  • Sparekassen vil vejlede dig omkring forholdene ved at være Garant
  • Indskyder har ret til at indtræde som Garant mod tegning af garantkapital for min. kr. 1.000 og maks. kr. 200.000. Garantkapitalen tegnes altid i hele tusinde kroner.
  • Renten fra Garantkapitalen indsættes altid på en separat konto.
  • Sparekassen vil være berettiget, men ikke forpligtet til, at forrente garantkapitalen med en årlig rente på maksimalt 3,5 % over den til enhver tid gældende rente for indestående på Boligopsparing. Renten fastsættes årligt af repræsentantskabet med udgangspunkt i årets overskud og frie reserver før betaling af forrentning af garantkapital. Renten forfalder til udbetaling én gang årligt umiddelbart efter repræsentantantantskabsmødet. Renten tilskrives ikke garantkapitalen, men på en tilhørende rentekonto.
  • Repræsentantskabet kan ikke fastsætte en højere forrentning end foreslået eller tiltrådt af bestyrelsen.
  • Det er muligt at investere pensionsmidler i garantkapital, hvorved du kan opnå fradrag for den investerede kapital. Kontakt Sparekassen herom, da specielle regler skal iagttages.
  • Ved en evt. udbetaling af garantkapitalen, vil Garanten blive skrevet på en venteliste i Sparekassen. Denne venteliste vil blive gennemgået én gang årligt i april måned og der besluttes omkring udbetaling af garantkapital. Dog vil ledelsen iagttage, at Sparekassens kapitalprocent ikke kommer under bestyrelsens mål om en overdækning på 5 % efter hensyntagen til diverse lovmæssige buffere og NEP krav. Såfremt det besluttes at garantkapitalen ikke kan frigives, vil man beholde sin plads på ventelisten igen til året efter. Indløsning af garantkapital forudsætter, at Sparekassen har tilladelse hertil fra Finanstilsynet.

Garantmøde:

Med tegning af garantkapital for min. kr. 1.000 får Garanten mulighed for at deltage i Sparekassens årlige garantmøde. Garantmødet afholdes hvert år i marts måned. Her er Sparekassen var ved spisning og underholdning. På garantmødet beretter Sparekassens Direktør og Formand om årets gang i Sparekassen.


Ansatte

Kontakt

Cookies